โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

โครงการตอบปัญหาธรรมะ

เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั้น ป.3-4
เด็กชายกันตพงศ์ ธรณี ป.4/2
เด็กชายสาธิต เมฆวัฒนา ป.4/2
เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา ป.3/2


ระดับชั้น ป.5-6
เด็กชายธนภูมิ กุลบุตร ป.5/2
เด็กหญิงณญาดา รัตนวิศิษฏ์กุล ป.6/2