โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ "สตรีไทยดีเด่น"

อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2559