โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

สายใยผูกพัน ศิษย์เก่า ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อดีตศิษย์เก่าโรงเรียนสมาคมสตรีไทย) ได้มาคารวะคุณครู ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 ซึ่งก่อนที่ท่านจะดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นพระยาแรกนาขวัญคนสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 และเป็นพระยาแรกนาขวัญคนแรกในสมัยรัชกาลที่ 10 นับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลที่ท่านได้ทำหน้าที่นี้ ทั้งยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะคุณครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยอีกด้วย