โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

รางวัลคุณครูคุณธรรม

คุณครู สายใจ ผลานุสนธิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครู 1 ใน 10 ของประเทศไทยที่เข้ารับรางวัลคุณครูคุณธรรม จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จากการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์