โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

ระดับชั้นปฐมวัย เข้ารับโล่ โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

คุณครูอนุบาลระดับชั้นปฐมวัย เข้ารับโล่ โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) ในสถานศึกษาสมาชิกนิทานเพื่อนรักประจำปี 2563 และร่วมฟังการเสวนา เรื่อง เจาะลึกการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในยุค New Normal อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยในยุค New Normal