โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) และ Mini English Program (MEP)


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED)


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (IEP)


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป สาขานาฏศิลป์ (ละคร)


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ห้องเรียนพิเศษ ด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED)


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง หลักสูตรดนตรี


โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน