โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

เด็กหญิงศศิประภา ชาญพิชิตวนิช ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ได้เข้าประกวด Pancake and The Gang ที่เดอะไนน์ พระราม9 โดยมีการแสดงความสามารถพิเศษในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และรอบประกวดเดินแบบในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ในหัวข้อว่า MERMAID ON THE SEA ได้รับรางวัลเข้ารอบ 20 คน จาก 90 คน และรางวัลชุดยอดเยี่ยมร่วมถ่ายปฏิทินปีใหม่ 2559


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ชมวังเจ้าสาย เพริศพรายปัญญา” ณ โรงเรียนสายปัญญา ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
- การประกวดสวนสวยด้วยกระเช้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงนานาพร แสงพงษ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 • เด็กหญิงสิรภัทร กิจสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 • เด็กหญิงณัฐธยาน์ เชิงสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


- การแข่งขันตอบปัญหาสังคมขบขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงพิชามญชุ์ พากเพียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 • เด็กหญิงกันต์นลิน เกตุคุ้มภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 • เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทิมสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


- การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ชมวังเจ้าสาย เพริศพรายปัญญา” ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงสุชาดา สวัสดินาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 • เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 • เด็กหญิงวริศรา เหล่าสกุลพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 • เด็กหญิงพิมลดา สุวรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


- การแข่งขันโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กชายกิติกมล ตรีมิ่งมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 • เด็กหญิงอรวรา รัตนอุดมสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


- การแข่งขันสำนวนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขาวเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 • เด็กหญิงสุจารี สุริวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 • เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1


- การแข่งขันสำนวนไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงสุพิชชา พูลสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

- การประกวดคัดลายมือ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงสุชาดา สวัสดินาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 • เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “สันติราษฎร์วิทยา เพิ่มเวลารู้ ก้าวไกล สู่สากล” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
- การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กชายกิติกมล ตรีมิ่งมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 • เด็กหญิงอรวรา รัตนอุดมสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 • เด็กชายสาธิต เมฆวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


- การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กชายปรัชญะ ปัญจะชูวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 • เด็กชายภาณุวิชญ์ ติยะสุทธิพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 • เด็กชายกันตพงษ์ ธรณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


- การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กชายศิลา ภักดีวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1


- การประกวดคัดลายมือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


- การแข่งขันประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

 • เด็กหญิงปราญปรียา แสนผุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (นักร้อง)
 • เด็กหญิงณัฐณิชา วิสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงวรรัตน์ รุ่งโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงมาร์ตา ซอเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงสุจารี สุริวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองสง่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนอุดมสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (แดนเซอร์)
 • เด็กหญิงปรางค์มณี นนท์ทวีวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)