โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน

จากซ้ายไปขวา คุณครูภัสภสร แสวงศรี ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คุณครูประภาวดี เจริญโภคราช ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวัดชลบุรี) โดยทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 28 กรกฎาคม 2556