โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การแข่งขันเทควันโดยุวชนอายุ 9-10 ปี

เด็กชายวชิรวิทย์ แย้มสำรวล ป.5/2 ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทควันโดยุวชนอายุ 9-10 ปี รายการ "Kasetsart University Championship" วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์