โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม "SL. OPEN HOUSE 2020" ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านต่างๆ และนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก SL. OPEN HOUSE 2020 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563