• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2560 (Update)


yuttahate

กิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  update

จกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆ โรงเรียน...

กิจกรรม 2560

กิจกรรม 2559 (Hot)


กิจกรรมอำลา - อาลัย

กิจกรรมอำลา - อาลัย  update

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้มีการจัดงานอำลา - อาลัย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็น...

กิจกรรม 2559

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ศึกษาสถานที่น่าสนใจ
(นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1)
  update

นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 ได้ไปเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร”...

กิจกรรม 2560

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน