• slide1
  • slide2
  • slide3

ปฎิทินการศึกษา


ปุ่มสามเหลี่ยม   ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
ปุ่มสามเหลี่ยม   ปฏิทินการศึกษารายเดือน

ปฏิทินการศึกษารายเดือน ปีการศึกษา 2561


ปฏิทินการศึกษาเดือนพฤศจิกายน

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2561 - กิจกรรมคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง ครั้งที่ 5
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 - 10
5 พฤศจิกายน 2561 - กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทยครั้งที่ 5
5 - 9 พฤศจิกายน 2561 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย กับ บทร้อยกรองครั้งที่ 3
12 – 16 พฤศจิกายน 2561 - กิจกรรมพัฒนาลายมือระดับประถม ครั้งที่ 3
19 - 23 พฤศจิกายน 2561 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 – ประถมปีที่ 6 แข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้ Computer ครั้งที่ 2
- กิจกรรม Dictionary Usage ครั้งที่ 2
22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมวันลอยกระทง
- จัดป้ายนิเทศ
- สาธิตรำวง ลอยกระทง
- ตัวแทนระดับชั้นละ 2 คน ร่วมลอยกระทง
- ประกวดวาดภาพระบายสี
23 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
- จัดป้ายนิเทศ
- ถวายราชสดุดี
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ( Cleaning Day ) ครั้งที่ 2

ปฏิทินการศึกษาเดือนตุลาคม

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 – 3 ตุลาคม 2561 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561
4 ตุลาคม 2561 กิจกรรมทักษะชีวิต นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
- ชั้นประถมปีที่ 5 เช้า (ทำอาหาร / ขนม)
- ชั้นประถมปีที่ 4 บ่าย (ทำของว่าง)
- ชั้นประถมปีที่ 6 เช้า (กิจกรรมเตรียมเข้าค่ายลูกเสือ)
- ชั้นประถมปีที่ 5 - 6 บ่าย (เตรียมงานอยู่ค่ายลูกเสือ)
- ชั้นประถมปีที่ 1 - 3 Science Show
5 ตุลาคม 2561 กิจกรรมทักษะชีวิต นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 – 6
- ชั้นประถมปีที่ 6 เช้า (ทำอาหาร / ขนม)
- ชั้นประถมปีที่ 4 - 5 เช้า (กิจกรรมลูกเสือ)
- ชั้นประถมปีที่ 4 - 6 บ่าย (กิจกรรมลูกเสือ)
8 – 19 ตุลาคม 2561 - กิจกรรมรับฝากเลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3
- กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 5
- กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ (ภาคบ่าย)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนเพิ่มเติมต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET
25 ตุลาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
26 - 28 ตุลาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ. นครปฐม
29 ตุลาคม 2561 - เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
30 - 31 ตุลาคม 2561 - กิจกรรมประกวดคณิตจินตนาการ ครั้งที่ 2

ปฏิทินการศึกษาเดือนกันยายน

วัน เดือน ปี กิจกรรม
3 กันยายน 2561 - กิจกรรมคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง ครั้งที่ 4
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 – 8
- กิจกรรมแข่งขันเขียนค าศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 4
3 - 7 กันยายน 2561 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย กับ บทร้อยกรอง ครั้งที่ 2
3 – 14 กันยายน 2561 - กิจกรรม Open House เรื่องสารที่สกัดจากพืช
5 - 7 กันยายน 2561 - ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละ 5 คน ร่วมกิจกรรมประกวดมรรยาทไทย
10 กันยายน 2561 - กิจกรรมบูรณาการวันส าคัญ Mother’s Day
14 กันยายน 2561 - กิจกรรมพัฒนาลายมือ ระดับชั้นปฐมวัย ครั้งที่ 2
17 กันยายน 2561 - กิจกรรมพัฒนาลายมือ ระดับชั้นประถม ครั้งที่ 2
17 – 28 กันยายน 2561 - นักเรียนระดับชั้นประถมร่วมกิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
20 กันยายน 2561 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เริ่มสอบประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2561
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน