• slide1
  • slide2
  • slide3

ปฎิทินการศึกษา


ปุ่มสามเหลี่ยม   ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
ปุ่มสามเหลี่ยม   ปฏิทินการศึกษารายเดือน

ปฏิทินการศึกษารายเดือน

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม – เมษายน 2561
วัน เดือน ปี กิจกรรม
8 มีนาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ทัศนศึกษางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ทัศนศึกษาวัดสระเกศ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์และวัดสระเกศ
9 มีนาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
- กิจกรรม Open House
- กิจกรรมอำลา – อาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มีนาคม 2561 - ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 - กิจกรรมเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
28 เมษายน 2561 - ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกระดับชั้น
28 - 29 เมษายน 2561 - นักเรียนรับหนังสือที่สั่งจองไว้กับทางโรงเรียน
- จำหน่ายเครื่องแบบชุดนักเรียน
15 – 16 พฤษภาคม 2561 - นักเรียนอนุบาลที่เข้าใหม่และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด(เปิดเรียนครึ่งวัน)
17 พฤษภาคม 2561 - นักเรียนทุกระดับชั้น (เปิดเรียนครึ่งวัน)
18 พฤษภาคม 2561 - นักเรียนทุกระดับชั้น (เปิดเรียนเต็มวัน)
ปฏิทินการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมแข่งขันโจทย์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
- กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 – 16
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 8
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 8
3 กุมภาพันธ์ 2561 - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 สอบ O - Net
5 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาคำทาย หรือ แข่งขัน Crossword Games ครั้งที่ 2
20 กุมภาพันธ์ 2561 - นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง , อ่านรู้เรื่อง
21 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมพัฒนาลายมือ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งที่ 4
22 กุมภาพันธ์ 2561 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เริ่มสอบประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 - นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ประเมินความสามารถการอ่าน การเขียน
- นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 5 ประเมินความสามารถในวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2 , 5 , 6 มีนาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
5 – 7 มีนาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 2 , 4 – 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
7 มีนาคม 2561 - นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 สอบ NT. (ความสามารถด้านภาษา , ความสามารถด้านคำนวณ , ความสามารถด้านเหตุผล)
ปฏิทินการศึกษาเดือนมกราคม 2561
วัน เดือน ปี กิจกรรม
25 ธันวาคม 2560 กิจกรรม Christmas Day
- ร้องเพลง 3 ภาษา
26 – 27 ธันวาคม 2560 - นักเรียนระดับชั้นประถม 1 – 6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 / 2560
29 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( ครึ่งวัน )
4 มกราคม 2561 - กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
5 มกราคม 2561 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 - 14
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 7
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 7
8 – 11 มกราคม 2561 - กิจกรรมสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 4 - กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
11 มกราคม 2561 กิจกรรมเนื่องในวันครู
- จัดป้ายนิเทศ
- กิจกรรมรำลึกพระคุณครู กตัญญู มุทิตา บูชาครู
12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก
- ภาคเช้า แข่งกีฬาสี
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ภาคบ่าย มีสอยดาว
18 มกราคม 2561 กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี
- จัดป้ายนิเทศ
- นำเสนอเกร็ดความรู้
- ชมสารคดี
- ลีลาประกอบเพลง “เราสู้”
22 - 26 มกราคม 2561 - กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้
- กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 6
ปฏิทินการศึกษาเดือนธันวาคม 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 - 8 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
- จัดป้ายนิเทศ
- เสียงตามสาย
- ลีลาประกอบเพลง
- ชมสารคดี
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 6
4 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- จัดนิทรรศการ
- จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ
- กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 – 12
-กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 6
12 - 15 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 5
18 - 22 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยไปกับ บทร้อยกรอง ครั้งที่ 4
26 – 27 ธันวาคม 2560 - นักเรียนระดับชั้นประถม 1 – 6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560
29 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ครึ่งวัน)
ปฏิทินการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
30 ตุลาคม 2560 - นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2560
- กิจกรรม Open House เรื่อง STEM
1 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ครั้งที่ 9 – 10
- กิจกิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 5
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 5
3 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมวันลอยกระทง
- สาธิตรำวง ลอยกระทง
- ตัวแทนระดับชั้น ชั้นละ 2 คน ร่วมลอยกระทง
6 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมสะกดคำ / เขียนคำศัพท์ Spellings
6 - 10 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตาราง Word search โดยใช้โปรแกรมใน Computer ครั้งที่ 2
- กิจกรรมสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 3
- กิจกรรมพัฒนาลายมือระดับชั้นปฐมวัย ครั้งที่ 3
13 - 17 พฤศจิกายน 2560 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้ Computer ครั้งที่ 2
20 – 24 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 4
24 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
- จัดป้ายนิเทศ
- ถวายราชสดุดี
- ถวายราชสดุดี
4 ตุลาคม 2560 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย Day Camp
ปฏิทินการศึกษาเดือนกันยายน 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 กันยายน 2560 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7-8
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 4
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 4
4 - 8 กันยายน 2560 - กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย
- กิจกรรมสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 2
- กิจกรรมการใช้ประโยค และคำสั่งในห้องเรียน Classroom languages ครั้งที่ 2
- กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
11 – 15 กันยายน 2560 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยกับบทร้อยกรอง ครั้งที่ 2
18 - 22 กันยายน 2560 - กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 3
20 กันยายน 2560 - กิจกรรมพัฒนาลายมือ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งที่ 2
21 กันยายน 2560 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 เริ่มประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
25 - 27 กันยายน 2560 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
25 , 30 กันยายน , 1 ตุลาคม 2560 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จังหวัดราชบุรี
29 กันยายน , 2 - 3 ตุลาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
2 ตุลาคม 2560 - ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ฝึกทักษะชีวิต (ทำอาหาร คาว + หวาน)
- ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ฝึกทักษะชีวิต (ทำของว่าง)
3 ตุลาคม 2560 - ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ฝึกทักษะชีวิต (ทำอาหาร คาว + หวาน)
- กิจกรรม Open House เรื่อง STEM
4 ตุลาคม 2560 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย Day Camp
9 – 20 ตุลาคม 2560 - กิจกรรมรับฝากเลี้ยงนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย
ถึงระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
- กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ ภาคเช้า
- กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคบ่าย
- กิจกรรมเรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้น ป. 6
ปฏิทินการศึกษาเดือนสิงหาคม 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
27 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
1 - 9 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 – 3 สร้างหนังสือทำมือ
- นักเรียนระดับชั้น ป.4 แต่งกลอนสี่ + โปรแกรม Paint
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 – 6 สร้าง Power Point (แม่ของฉัน)
2 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3
- กิจกรรมชวนคิดคณิตสาสตร์ ครั้งที่ 5 – 6
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 3
7 - 11 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตาราง Word search โดยใช้โปรแกรมใน Computer ครั้งที่ 1
10 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- ตักบาตรพระ 49 รูป
- ถวายพระพร
- รำลึกพระคุณแม่
- มอบรางวัลกลุ่มสาระต่างๆ
15 - 18 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย กับ บทร้อยกรอง ครั้งที่ 1
- กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- จัดป้ายนิเทศ
- เสียงตามสาย
- กิจกรรมตามฐาน
17 และ 24 สิงหาคม 2560 - ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 6 เข้ากราบพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
21 – 25 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
29 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมช้อปสนุก สสท.
ปฏิทินการศึกษาเดือนกรกฎาคม 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
3 กรกฎาคม 2560 - เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - การเขียน (ป.1 - 6)
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 2
- กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 - 4
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 2
3 - 7 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 1
- กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
4 กรกฎาคม 2560 4 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
- จัดป้ายนิเทศ
- เสียงตามสาย
- ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระยายัง
11 - 14 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม
16 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมวันครบรอบ 84 สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ
17 - 21 กรกฎาคม 2560 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้ Computer ครั้งที่ 1
- กิจกรรมการใช้ประโยค และ คำสั่งในห้องเรียน
- Classroom languages ครั้งที่ 1
- กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 1
19 - 27 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
- จัดป้ายนิเทศ
- เสียงตามสาย
- ชมภาพยนตร์
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1/2560
24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 เริ่มกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
- กิจกรรมบรรเลงดนตรีถวายพระพร ณ วิทยุ อส.
- กิจกรรมประกวดวาดภาพ
- นักเรียนระดับชั้นประถม ประดิษฐ์ของที่ระลึก
26 - 27 กรกฎาคม 2560 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2560
ปฏิทินการศึกษาเดือนมิถุนายน 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 มิถุนายน 2560 - เริ่มกิจกรรมอบรมจริยธรรมในชั่วโมง H.R. สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 1
- กิจกรรมท้าให้ท่อง (สูตรคูณ) ทุกวันอังคาร , พฤหัสบดี
- กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 1
- กิจกรรมภาษาพาที ทวีปัญญา
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ The Pizza
- กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1-2
- กิจกรรม Good Morning SST.
- เปิดเพลงตามเทศกาล
- ลีลาประกอบเพลง
- โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค
2 มิถุนายน 2560 เริ่มกิจกรรมทางศาสนาทุกเช้าวันศุกร์
5 มิถุนายน 2560 กิจกรรมสะกด / เขียนคำศัพท์ Spelling
8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู
- มอบรางวัลกลุ่มสาระต่างๆ
- มอบทุนการศึกษาเรียนดี
15 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายอบรมในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ณ วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก
19 – 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่
- จัดป้ายนิเทศ / เสียงตามสาย / ตอบคำถาม
- กิจกรรมการแสดง
20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมสาธิตการดับเพลิง
26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่
27 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- ถวายราชสดุดี
- จัดป้ายนิเทศ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Cleaning Day)
ปฏิทินการศึกษาเดือนพฤษภาคม 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข้าใหม่ และ ชั้นประถมปีที่ ๑, เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครึ่งวัน)
- กิจกรรม Back to school เกม เพลง นิทาน ละคร
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครึ่งวัน)
๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียน (เต็มวัน)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สอบ Pre-test
- กิจกรรมประกวดคณิตจินตนาการ ครั้งที่ ๑
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนตามปกคอ
- เริ่มแนะนำกิจกรรม สาร สสท.
๒๙ พ.ค - ๒ มิถุนายน๒๕๖๐ - กิจกรรม Mind Map เนื่องในวันไหว้ครู
- กิจกรรมพัฒนาลายมือระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑
๒๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เริ่มกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก / รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
- จัดป้ายนิเทศ
- เสียงตามสาย
ปฏิทินการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 - 16
กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 8
4 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O- NET
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 8
กิจกรรม Daily Conversation
7 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2
21 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เริ่มประเมินผลการเรียน
3, 6, 7, 8 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
6 - 8 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5, 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
8 มีนาคม 2560 นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเป็นวันสุดท้าย
9 - 10 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนตามปกติ
10 มีนาคม 2560 กิจกรรมอำลา – อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 - 15 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หยุด
13 - 29 มีนาคม 2560 รับฝากเลี้ยงระดับชั้นอนุบาล
13 - 24 มีนาคม 2560 เรียนภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์
16 - 29 มีนาคม 2560 ติวเข้มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
27 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ
30 – 31 มีนาคม และ 1 – 28 เมษายน 2560 เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน
ปฏิทินการศึกษาเดือนมกราคม 2560
วัน เดือน ปี กิจกรรม
4 – 30 มกราคม 2560 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 - 14
กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 7
กิจกรรมไทยช่วยไทย ครั้งที่ 6
6 มกราคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 13
10 มกราคม 2560 กิจกรรม Word search ครั้งที่ 2
12 มกราคม 2560 กิจกรรมวันครู
13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี
- ภาคเช้า แข่งกีฬาสี
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
17 - 20 มกราคม 2560 กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 7
17 มกราคม 2560 กิจกรรม Dictionary Usage ครั้งที่ 2
17 – 18 มกราคม 2560 กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี
- จัดป้ายนิเทศ
- นำเสนอเกร็ดความรู้, ชมภาพยนตร์
กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 7
20 มกราคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 14
23 – 24 มกราคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 / 2559
23 – 27 มกราคม 2560 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยไปกับบทร้อยกรอง ครั้งที่ 4
ปฏิทินการศึกษาเดือนธันวาคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 – 23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 - 12
กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 6
กิจกรรมไทยช่วยไทย ครั้งที่ 5
6 – 9 ธันวาคม 2559 กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้
9 ธันวาคม 2559 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 11
19 – 23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 6
19 – 24 ธันวาคม 2559 กิจกรรมสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 4
23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวัน Christmas Day
26 ธันวาคม 2559 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 6
29 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ครึ่งวัน)
ปฏิทินการศึกษาเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 – 2 กันยายน 2559 กิจกรรมแข่งขันการใช้พจนานุกรมอังกฤษ Dictionary Usage
1 – 30 กันยายน 2559 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7-8
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 4
- กิจกรรมไทยช่วยไทย ครั้งที่ 3
5 – 9 กันยายน 2559 - กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 4
- กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยกับบทร้อยกรอง ครั้งที่ 2
8 – 9 กันยายน 2559 กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย
9 กันยายน 2559 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 7
12 – 16 กันยายน 2559 กิจกรรมสวยด้วยมือเรา
19 – 23 กันยายน 2559 - กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
- กิจกรรม Open House ครั้งที่ ๑
- ทดสอบ Daily Conversation ครั้งที่ 1
20 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
23 กันยายน 2559 กิจกรรม Open House “โครงงานรีไซเคิล”
30 กันยายน 2559 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 8
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 4
3 - 5 ตุลาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
6 - 7 ตุลาคม 2559 นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ
6 ตุลาคม 2559 - ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำอาหาร (เลือกทำอาหารเอง)
- ภาคบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำของว่าง
7 ตุลาคม 2559 - ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำอาหารจานเดียว
- ภาคบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำของว่าง
10 - 21 ตุลาคม 2559 - กิจกรรมฝากเลี้ยงนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
- กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 5
- กิจกรรมพิเศษ สอนภาษาญี่ปุ่น
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนเพิ่มเติมต่อเนื่องเพื่อเตรียมสอบ O-NET
27 ตุลาคม 2559 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
ปฏิทินการศึกษาเดือนสิงหาคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 – 2 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
1 – 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- สร้างหนังสือทำมือ
- เขียนการ์ดวันแม่
1 – 31 สิงหาคม 2559 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3
กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5-6
กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 3
กิจกรรมไทยช่วยไทย ครั้งที่ 2
10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 21 รูป จากวัดพระยายัง ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 84 ปี
11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 5

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
* ถวายพระพร
* รำลึกพระคุณแม่
* บรรเลงดนตรี
15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมแข่งขันตอบปริศนาคำทาย (Riddles)
15 - 19 สิงหาคม 2559 กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 3
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถม
22 - 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้ Computer ครั้งที่ 1
26 สิงหาคม 2559 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 6
31 สิงหาคม 2559 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 3
ปฏิทินการศึกษาเดือนกรกฎาคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 กรกฎาคม 2559 เริ่มโครงการบรรยากาศใสในห้องสวย
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
* ถวายราชสดุดี
* จัดป้ายนิเทศ
* กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Cleaning Day ครั้งที่ 1 )
1 – 29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3-4
กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 2
4 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมไทยช่วยไทย ครั้งที่ 1
5 กรกฎาคม 2559 กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท.
4 - 8 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม
กิจกรรมสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 1
8 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 3
9 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2559
11 - 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
13 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมถวายเทียน ณ วัดพระยายัง
14 - 15 กรกฎาคม 2559 ครบรอบ 84 ปี สมาคมสตรีไทย แห่งประเทศไทยฯ จำหน่ายสินค้าดี ราคาถูก เวลา 7.30 – 17.00 น.
ปฏิทินการศึกษาเดือนมิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 มิถุนายน 2559 - กิจกรรมเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 1
- กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 - 2
1 – 30 มิถุนายน 2559 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1
- โครงการครอบครัวสุขสันต์ ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพ สัปดาห์ที่ 2 และ 4
- กิจกรรม Good Morning SST.
- กิจกรรมแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bees ครั้งที่ 1
- กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ประโยคและคำสั่งภายในห้องเรียน (Classroom Languages)
- กิจกรรมแข่งขันการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Conversation)
6 มิถุนายน 2559 กิจกรรมภาษาพาที ทวีปัญญา
9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู
6 – 10 มิถุนายน 2559 นักเรียนระดับชั้นประถม ร่วมกิจกรรม“สวยด้วยมือเรา” ครั้งที่ 1
6 – 13 มิถุนายน 2559 เริ่มกิจกรรมความรู้คู่สื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 1
17 มิถุนายน 2559 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2
20 – 24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่
- จัดป้ายนิเทศ/ เสียงตามสาย/ตอบคำถาม/ชมภาพยนตร์
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประกวดระบายสีตัวละคร เรื่อง พระอภัยมณี
23 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้น ป. 5 - 6 เข้าค่ายอบรมในโครงการพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญา
27 มิถุนายน –1 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยกับบทร้อยกรอง ครั้งที่ 1
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 1
ปฏิทินการศึกษาเดือนพฤษภาคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
9 พฤษภาคม 2559 คุณครูเริ่มปฏิบัติงาน
16 – 18 พฤษภาคม 2559 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข้าใหม่ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครึ่งวัน)
- กิจกรรม Back to School เกม เพลง นิทาน ละคร
18 พฤษภาคม 2559 - นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครึ่งวัน)
- เริ่มกิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์
19 - 23 พฤษภาคม 2559 - นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เต็มวัน)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบ Pre-test
- กิจกรรมประกวดคณิตจินตนาการ ครั้งที่ 1
- เริ่มแนะนำกิจกรรม สาร สสท.
24 พฤษภาคม 2559 นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนตามปกติ
24 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 กิจกรรม Mind Map เนื่องในวันไหว้ครู
26 - 31 พฤษภาคม 2559 เริ่มกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
27 พฤษภาคม 2559 เริ่มกิจกรรมทางศาสนาทุกเช้าวันศุกร์
30 พฤษภาคม 2559 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม “สวยด้วยมือเรา” ครั้งที่ 1
- กิจกรรมสภานักเรียน
- โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค
ปฏิทินการศึกษาเดือนเมษายน 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
30 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 - นักเรียนเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
- เรียนภาษาญี่ปุ่น
23 เมษายน 2559 - ปฐมนิเทศนักเรียน
23 - 24 เมษายน 2559 - นักเรียนมารับหนังสือ
ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 – 3 มีนาคม 2559 - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
3 มีนาคม 2559 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต
4 มีนาคม 2559 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย Day Camp ณ สวนวชิรเบญจทัศ
7 – 25 มีนาคม 2559 - ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญอาจารย์จากสถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์
- รับฝากเลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล
7 – 8 มีนาคม 2559 - คณะครูอบรมเพิ่มความรู้
9 – 11 มีนาคม 2559 - กิจกรนักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเก็บงานที่ค้างและสอบซ่อม
12 มีนาคม 2559 - งานสังสรรค์ครอบครัวส.ส.ท.
14 – 25 มีนาคม 2559 - เรียนภาษาอังกฤษ
- เรียนภาษาญี่ปุ่น
- เรียนคอมพิวเตอร์
24 มีนาคม 2559 - ประกาศผลสอบ
ปฏิทินการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 - กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
12 กุมภาพันธ์ 2559 - กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2
1 –29 กุมภาพันธ์ 2559 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
- กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 - 16
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 8
8 –12 กุมภาพันธ์ 2559 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยกับบทร้อยกรอง ครั้งที่ 8
15 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
- จัดป้ายนิเทศ
- นำเสนอเกร็ดความรู้
22 กุมภาพันธ์ 2559 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เริ่มสอบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2558
ปฏิทินการศึกษาเดือนมกราคม 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม
4 - 8 มกราคม 2559 - กิจกรรม “สวยด้วยมือเรา” ครั้งที่ 4
4 - 29 มกราคม 2559 - กิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาไทย ครั้งที่ 7 - กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 - กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 - 14
8 มกราคม 2559 - กิจกรรมเนื่องในวันเด็ก และ กีฬาสี
11 - 15 มกราคม 2559 - กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย กับ บทร้อยกรอง ชั้น ป. 1 - 6
13 มกราคม 2559 - กิจกรรมจัดมุมความรู้ “ภายในห้องเรียน” ระดับชั้น ป. 1 – 6 งานของสภานักเรียน
15 มกราคม 2559 กิจกรรมเนื่องในวันครู
- กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู
- จัดป้ายนิเทศ
18 มกราคม 2559 กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี
- จัดป้ายนิเทศ
- นำเสนอเกร็ดความรู้ , ชมภาพยนตร์
18 - 19 มกราคม 2559 - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2
18 - 22 มกราคม 2559 - กิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม / ปริศนาอักษรไขว้ ( Crossword / Puzzles)
27 มกราคม 2559 - เลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน