• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2561 (Update)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คุณธนวิทย์ ฤทธิศรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย) คณะผู้บริหาร คณะครู ท่านผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่1-6 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระยายัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน