• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนต้องเข้าตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อ รับใบลงคะแนน ลงคะแนนและใส่บัตรลงหีบบัตร การจัดกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้ในลักษณะบทบาทสมมุติในการเลือกตั้ง และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน