• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

พิธีไหว้ครู

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ท่านอาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครูแสดงถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นลูกศิษย์ของคุณครู

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน