• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 1

วันที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1 โครงงานบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กล้วย...กล้วย นักเรียนได้นำเสนอผลงานบูรณาการเรื่องเกี่ยวกับกล้วยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้มีการแสดงของนักเรียนบนเวที

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน