• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันการโต้วาที การแสดงลีลาประกอบเพลงของน้องๆอนุบาลและพี่ประถม การแสดงเพลงฉ่อยเรื่อง ภาษาวิบัติ การตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย เป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยปลูกฝังให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน