โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดให้มีการเข้าค่ายธรรมะ "อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้จิตใจที่อ่อนโยน เป็นกุศล มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ซึ่งวิทยากรที่มาให้การอบรมครั้งนี้เป็นคณะวิทยากรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ในวันเดียวกันนี้นักเรียนมุสลิมก็ยังได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตตามแบบทางศาสนาอิสลามด้วย