โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

งานสมัชชาคุณธรรม

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดโครงการ "อ่านดีทวีปัญญา เสริมคุณค่าให้ชีวิต" เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีกิจนิสัย ในการอ่าน นำคุณธรรมที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตจริง นักเรียนของเราได้สร้างผลงานจากการอ่าน อาทิ การแสดงละคร การแสดงเพลงฉ่อย การสร้างหนังสือนิทานเล่มใหม่ การสร้างโมเดลประเพณีวนสำคัญต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำผลงานนักเรียนไปจัดแสดงในงาน "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6" ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556