โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก 2556

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์และกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งในปีนี้กิจกรรมกีฬาสีแบ่งเป็นสองสี คือ สีเขียวและสีส้ม มีกีฬาสีหลายประเภททั้ง วิ่งลงห่วง เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ ฟุตบอล ฯลฯ เป็นการสร้างส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและเกิดความสามัคคี ในการทำ กิจกรรมร่วมกัน ในช่วงพักกลางวันนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ครองศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการนำอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างแสนอร่อย เสื้อผ้า ไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียนของเราเนื่องในวันเด็ก ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา