โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเรียนอังกฤษและคอมพิวเตอร์

ในระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557 รวม 10 วัน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC อาเซียน ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีนี้ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน