โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้ ลูกเสือ-เนตรนารี จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้จักการเสียสละตลอดจนฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนวิชาลูกเสือและยังได้รับความสนุก สนานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนต้องขอบกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้นำอาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้ มาเลี้ยงเหล่าคณะลูกเสือ-เนตรนารีในคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเมื่อทุกคนร่วมกิจกรรมรอบกองไฟแล้วต่างก็ได้อิ่มอร่อยกับอาหารก่อนจะ เข้าบ้านพักนอนหลับอย่างมีความสุข