โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

สิ่งเสพติดนับว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งปลูกจิตสำนึกให้นัก เรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของสิ่งเสพติดให้โทษ จึงได้ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท ในการมาเป็นคุณครูวิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจาก ยาเสพติดทั้งในฐานะของผู้เสพและผู้จำหน่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดร่วมกับชุมชน ณ สวนสันติภาพและบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ