โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมชมรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอน ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้เลือกเรียนชมรมตามสนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่ง ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย ชมรมเทควันโด ชมรมว่ายน้ำ ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมศิลปะ-ประดิษฐ์ ซึ่งชมรมศิลปะ-ประดิษฐ์ ทางโรงเรียนได้เชิญท่านผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประดิษฐ์ มาเป็นคุณครูช่วยสอนนักเรียนด้วย