โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

การเข้าค่าย Day Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-3

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 -15.00 น. เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ป.1-3 ได้ร่วมทำกิจกรรมค่าย Day Camp ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้ส่งเสริมให้ทั้งลูกเสือ-เนตรนารีเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งการเดินทางไกล การเรียนรู้เรื่องจราจร การปั่นจักรยาน เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและระเบียบวินัย เป็นการฝึกให้ลูกเสือ-เนตนารีได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย