โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

ตัวแทนนักเรียนบรรเลงดนตรีไทย ถวายพระพร ณ สถานีวิทยุ อส.

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต