โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2566

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (ภาคเรียนที่ 1)

การจัดกิจกรรมวันสำคัญสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้เข้าใจถึงวันสำคัญแห่งชาติของไทย และประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านสังคม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ่งในภาคเรียนนที่ ประกอบด้วย

  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ
  • วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ