โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2566

กิจกรรมบูรณการ (ภาคเรียนที่ 1)

  • กิจกรรมกำไรงามด้วยการสร้างอาชีพ การเรียนรู้บูรณาการเชิงสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการตั้งราคาขายสินค้า การคิดกำไร /ขาดทุน การปฏิบัติตนเป็นผู้ขายที่ดี การเขียน/ออกแบบโฆษณาสินค้าและการวางแผนการทำงานเป็นทีม
  • กิจกรรม Open House มหัศจรรย์แห่งสี การเรียนรู้บูรณการเชิงสมรรถนะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและส่งต่อความรู้ผ่านกิจกรรม Open House ได้เรียนรู้ร่วมกัน และ สร้างแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน