โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2566

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม (ภาคเรียนที่ 1)

  • พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมอันดีงามที่ประพฤติปฏิบัติ เพื่อระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ เป็นประเพณีและวัฒนธรรม ที่แสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ
  • กิจกรรมวันเข้าพรรษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดพระยายัง