โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2566

กิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1)

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย กิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อระลึกและบูชาท่านสุนทรภู่ครูกวีแห่งบทกลอนภาษาไทยทีท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านภาษาไทยไว้หลายด้าน ทั้ง กลอน นิราศ นิทาน สุภาษิตคำสอนต่างๆและเพื่อเชิดชูภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติให้ดำรงไว้เป็นมรดกด้านภาษาคู่ชาติไทยสืบไป
  • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออก คิดเป็นทำเป็น มีประสบการณ์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย