โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อรายงานพฤติกรรมนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อร่วมกันสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียนต่อไป