โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรม DAY CAMP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

กิจกรรม DAY CAMP ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้พี่น้องลูกเสือสำรอง ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เรียนรู้การปฏิบัติตนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เป็นผู้มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นต่อไป