โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้แก่ พรรคพัฒนาเพื่อ ส.ส.ท. เบอร์ 2 การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์