โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

"อนุรักษ์ภาษา เชิดชูค่าภาษาไทย" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นอนุบาล 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 การแสดงชุด"มอญซ่อนผ้า"ของน้องอนุบาล การขับร้องเพลงฉ่อย"ชุด"พยัญชนะไทย"โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และการแสดงชุด "นอยด์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย"โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ระดับชั้น ป.5-6