โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 พี่ ๆ จาก Hi Q ได้เข้ามาจัดกิจกรรมเกม แจกนม Hi Q start และแจกของที่ระลึกให้กับนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 และประถม 1-2