โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบโดยพิธีการเปิดกอง การเข้าฐานต่างๆ และการเล่นรอบกองไฟ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย