โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย

กิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้นักเรียนเป็นผู้มีมรรยาทแบบไทย มีความรู้สึกรักภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้ และสืบทอดไว้มิให้สูญหายไป
ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและประดับเข็มงามอย่างไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565