โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีการส่งผลตรวจ ATK (ผลเป็นลบทุกคน) ก่อนวันเปิดภาคเรียน และมีการปฏิบัติตามมาตรการตามที่รัฐกำหนด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ Check in - Check out ผ่านแอปไทยชนะและลดความแออัดภายในบริเวณของโรงเรียน