โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่" บรมครูแห่งภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและสดุดีท่านสุนทรภู่ บรมครูแห่งภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยบทบาทสมมุติชีวประวัติท่านสุนทรภู่ แสดงความสามารถตัวละครเรื่องพระอภัยมณีและรำสดุดีสุนทรภู่จากชมรมนาฏศิลป์ระดับชั้น ป.1-4 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ท่านผู้ปกครอง คณะคุณครูและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจนสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดี