โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

การประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูได้แจ้งกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และพฤติกรรมนักเรียนเพื่อร่วมกันสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาของนักเรียนต่อไป