โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2564

เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการตรวจคัดกรอง Antigen test kit (ATK) ผลการคัดกรองเป็นลบทุกท่าน ทั้งนี้บุคลากรในโรงเรียนได้รับวัคซีนครบถ้วนทุกท่านค่ะ