โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2564

ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 นักเรียนที่เลือกเรียนแบบ Onsite มีการส่งผลตรวจ ATK (เป็นลบทุกคน) ก่อนวันเปิดภาคเรียน และมีการปฏิบัติตามมาตรการตามที่รัฐกำหนด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ check in - check out ผ่านไทยชนะ และลดความแออัดทุกบริเวณของโรงเรียน