โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2564

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้พจนานุกรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคล่องแคล่วเข้าใจวิธีการค้นหาคำศัพท์ รายละเอียดของคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ได้