โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรม Walk Rally ให้กับนักเรียน โดยมีฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมตามฐาน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักเรียน โดยมีฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมตามฐานเพื่อฝึกให้นักเรียนมีปฏิภาณ ไหวพริบ คิดแก้ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว ฝึกความสามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น