โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรม Back To School

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมคม 2563 เป็นการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้จัดวางมาตรการจุดคัดกรองไว้ 2 จุด นักเรียนต้องวัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าอาคารเรียน ผู้ปกครองต้องสแกน QR โค้ด วัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าอาคารเรียนเช่นกัน และภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวันแรกของนักเรียน