โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2563

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2563 จัดขึ้นวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูได้แจ้งกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน และรายงานพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อร่วมกันสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียนต่อไป