โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรมทักษะชีวิตที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อฝึกผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมทักษะชีวิตที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อฝึกผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีอีกด้วย