โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนในปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนในปีการศึกษา 2564 นักเรียนต้องเข้าตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อ รับใบลงคะแนน ลงคะแนนและใส่บัตรลงหีบบัตร การจัดกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้ในลักษณะบทบาทสมมุติในการเลือกตั้ง และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564