โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด19 ระบาดรอบ 2

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ประมวลภาพ เด็ก ๆ ทำชุดแบบฝึกหัด "ห่างโรงเรียน แต่ไม่ห่างความรู้ หมั่นทบทวนดู หนูทำได้" และการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด19 ระบาดรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564