โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรม Day Camp ของลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีพิธีเปิด และการปิดกอง ในภาคเช้าเข้าฐานให้ความรู้ และในภาคบ่ายเข้าฐานผจญภัย